Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ESPRESSOCUPCENTER.NL

 

ARTIKEL 1 – Definities en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 – Identiteit van Espressocupcenter.nl

ARTIKEL 3 – Het aanbod

ARTIKEL 4 – Bestellingen

ARTIKEL 5 – Facturering en prijs

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

ARTIKEL 7 – Levering en verzending

ARTIKEL 8 – Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 9 – Ontvangst van bestellingen, regels inzake (transport)schade

ARTIKEL 10 – Herroepingsrecht, voorwaarden, kosten, uitgesloten producten

ARTIKEL 11 – Betaling

ARTIKEL 12 – Klachtenregeling

ARTIKEL 13 – Looptijd, opzegging, automatische verlenging van de overeenkomst

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid bij oneigenlijk gebruik en overmacht

ARTIKEL 15 – Gegevensbescherming

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

DEFINITIES:

- Espressocupcenter.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coffeecrafters NL B.V., handelend onder de naam Espressocupcenter.nl, gevestigd te Amersfoort, met als vestigingsadres Nijverheidsweg-Noord 60-90, 3812 PM Amersfoort, KvK-nummer 58981802;

- besteller: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Espressocupcenter.nl;

- bestelling: een bestelling die wordt verzonden naar het door besteller opgegeven ontvangstadres;

- AV: deze algemene verkoopvoorwaarden van Coffeecrafters NL B.V.;

- overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Espressocupcenter.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat besteller en Espressocupcenter.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

- bedenktijd: de termijn waarbinnen besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- herroepingsrecht: de mogelijkheid voor besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- dag: kalenderdag;

- duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

- duurzame gegevensdrager: elk middel dat besteller in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegingen ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

TOEPASSELIJKHEID:

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere huidige en/of toekomstige bestelling die, al dan niet door of namens besteller, is geplaatst bij Espressocupcenter.nl en op iedere offerte en aanbieding die door Espressocupcenter.nl wordt gedaan. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van besteller en/of derden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de AV aan besteller ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de AV bij Espressocupcenter.nl zijn in te zien en op verzoek van besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze AV langs elektronische weg aan besteller ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de AV langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze AV tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan besteller zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van besteller worden geen onderdeel van de overeenkomst.
 6. Espressocupcenter.nl behoudt zich het recht voor om de onderhavige AV met effect voor de toekomst volgens de volgende procedure te wijzigen. Espressocupcenter.nl zal besteller met betrekking hiertoe van de beoogde wijzigingen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen en besteller op het recht tot verzet wijzen. De wijzigingen gelden als aangenomen, wanneer besteller niet binnen 1 maand na de mededeling van de wijziging verzet aantekent. Indien besteller tegen de wijziging verzet aantekent, behoudt Espressocupcenter.nl zich het recht voor om wanneer het gaat om aanbodvarianten met onbepaalde looptijd c.q. onbepaald aantal leveringen, de overeenkomst reglementair op te zeggen.


ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN ESPRESSOCUPCENTER.NL

Naam en handelsnamen:  Coffeecrafters NL B.V., handelend onder de naam Espressocupcenter.nl

Vestigingsadres:                  Nijverheidsweg-Noord 60-90, 3812 PM Amersfoort

Postadres:                            Nijverheidsweg-Noord 60-100, 3812 PM Amersfoort

Telefoonnummer:               033 – 456 4085

Telefonisch bereikbaar:      maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

E-mailadres:                         info@espressocupcenter.nl

KvK-nummer:                      5898 1802

BTW-identificatienr.:           L853265550B01


ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. De aanbiedingen op Espressocupcenter.nl kunnen door besteller alleen worden beschouwd als een onherroepelijk aanbod als besteller expliciet aan Espressocupcenter.nl kenbaar heeft gemaakt volledig akkoord te gaan met de AV. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door besteller mogelijk te maken. Als Espressocupcenter.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Espressocupcenter.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor besteller duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-        de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn gedurende welke de prijs ongewijzigd blijft;

-        de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-        de hoogte van de door besteller te betalen prijs inclusief belastingen;

-        de hoogte van de eventuele aan besteller doorberekende kosten van aflevering;

-        de wijze waarop en de termijn waarbinnen besteller kan/moet betalen,

-        de wijze van levering van de producten of uitvoering van de overeenkomst;

-        de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten;

-        het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.


ARTIKEL 4 – BESTELLINGEN

 1. Espressocupcenter.nl levert alleen goederen na voorafgaande bestellingen gedaan via www.espressocupcenter.nl. Het vestigingsadres van Espressocupcenter.nl fungeert niet als winkel waar goederen kunnen worden gekocht.
 2. Voor bestellingen die worden verzonden brengt Espressocupcenter.nl verzendkosten in rekening aan besteller. Het bedrag van de in rekening gebrachte verzendkosten kan variëren met de hoogte van het totaalbedrag van de bestelling. Verzendbestellingen kunnen niet worden afgehaald.
 3. Voor bestellingen gedaan via de website van Espressocupcenter.nl geldt een maximaal totaal aankoopbedrag van € 500 exclusief de aan besteller door te berekenen eventuele bijkomende verzend- en betaalkosten.
 4. Alle gegevens, die besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn. Besteller mag het persoonlijke wachtwoord niet aan derden bekend maken en besteller dient het zo te bewaren, dat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen, en besteller dient het Espressocupcenter.nl onverwijld schriftelijk of per mail mee te delen, wanneer besteller het verliest of heeft doorgegeven. Besteller is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik, bijv. voor alle onbevoegde bestellingen met het wachtwoord door derden, en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen.
 5. Espressocupcenter.nl behoudt zich het recht voor een nieuwe bestelling van besteller te weigeren indien besteller openstaande facturen niet heeft voldaan, indien het vermoeden bestaat dat bij besteller sprake is van onvermogen tot betaling, of indien het vermoeden bestaat dat er zonder toestemming van besteller bestellingen op diens naam worden gedaan door derden, waartoe in dit verband ook worden gerekend huisgenoten en personeelsleden van de bij Espressocupcenter.nl geregistreerde besteller.


ARTIKEL 5 – FACTURERING EN PRIJS

 1. Bestellingen worden gefactureerd conform de BTW tarieven die geldig zijn op de dag van bestelling. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Bij een bestelling betaalt besteller een vooraf aan hem kenbaar gemaakte forfaitaire bijdrage in de verzend- en leveringskosten van de producten. Deze bijdrage wordt apart op de factuur vermeld.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van een duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van een duurovereenkomst zijn alleen toegestaan indien Espressocupcenter.nl dit bedongen heeft en: a)  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b)  besteller de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


ARTIKEL 6 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Espressocupcenter.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan besteller de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Espressocupcenter.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien besteller de mogelijkheid wordt geboden om elektronisch te betalen, zal Espressocupcenter.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Espressocupcenter.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Espressocupcenter.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Espressocupcenter.nl zal bij de bevestiging aan besteller van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie meesturen:

  a. het adres van Espressocupcenter.nl waar besteller met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

  d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Espressocupcenter.nl deze gegevens al aan besteller heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of deze van onbepaalde duur is.

 6. Indien Espressocupcenter.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten, is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 7 – LEVERING EN VERZENDING

 1. Voor alle producten die Espressocupcenter.nl levert, geldt dat levering alleen plaatsvindt voor zover de voorraad strekt. In het algemeen zal op de website van Espressocupcenter.nl zichtbaar zijn of een product op voorraad is. Indien levering van een reeds besteld product desondanks dat toch (deels) onmogelijk blijkt te zijn, zal Espressocupcenter.nl besteller daarover zo spoedig mogelijk inlichten. Indien en voor zover er geen vervangende levering van een wel voorradig vervangend product wordt overeengekomen, zal Espressocupcenter.nl het daardoor teveel al van besteller ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk aan hem terugbetalen.
 2. Espressocupcenter.nl behoudt zich het recht voor om pas te leveren nadat de goederen en eventuele door te berekenen bijkomende kosten volledig zijn betaald.
 3. Espressocupcenter.nl spant zich in om binnen 1 werkdag na de dag van ontvangst van de betreffende order de bestelling te verzenden, voor zover de betreffende producten voorradig zijn. Als werkdagen worden in dit verband beschouwd doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) die volgens goed Nederlands gebruik niet kwalificeren als officiële Nederlandse feestdagen waarop de meeste werknemers vrijgesteld zijn van arbeid.
 4. De plaats van levering van een bestelling is het ontvangstadres dat besteller aan Espressocupcenter.nl kenbaar heeft gemaakt.
 5. Espressocupcenter.nl en de door haar ingeschakelde pakketbezorgdiensten leveren bestellingen alleen af op adressen binnen Nederland waar op reguliere wijze pakjes kunnen worden bezorgd.
 6. Op het moment van levering gaan de risico’s van verlies en beschadiging van de producten automatisch over op besteller.
 7. Indien besteller een afwijkende wijze van levering wenst, dan de meest gebruikelijk wijze van levering door Espressocupcenter.nl, dan zullen de daarmee gemoeide additionele kosten voor rekening en risico van besteller komen. Espressocupcenter.nl heeft het recht deze kosten aan besteller door te berekenen.


ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Espressocupcenter.nl staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Espressocupcenter.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die besteller tegenover Espressocupcenter.nl kan doen gelden op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Espressocupcenter.nl jegens besteller uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
 3. Tenzij Espressocupcenter.nl en besteller anders overeenkomen, staat Espressocupcenter.nl ervoor in dat de datum tot welke de geleverde producten volgens hun verpakking tenminste houdbaar zijn tenminste 3 maanden (90 dagen) ligt na de datum waarop de producten worden geleverd.


ARTIKEL 9 – ONTVANGST VAN BESTELLINGEN, REGELS INZAKE (TRANSPORT)SCHADE

 1. Besteller dient zijn bestelling persoonlijk in ontvangst te nemen, of te laten ontvangen door een vooraf door besteller aangewezen en aan Espressocupcenter.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger. De besteller of de hiervoor bedoelde vertegenwoordiger dient de aard, het aantal en de staat van de ontvangen producten direct na ontvangst te controleren en te controleren of één en ander in overeenstemming is met de hieraan ten grondslag liggende bestelling.
 2. Aan de verpakking van de bestellingen wordt door Espressocupcenter.nl de grootste zorg besteed, omdat zij de verantwoordelijkheid draagt voor de risico’s die verbonden zijn aan het vervoer tot aan het moment waarop besteller de bestelling heeft ontvangen. In geval de bestelde producten bij de in ontvangstneming schade vertonen, of niet overeenstemmen zijn met de gedane bestelling, heeft besteller de mogelijkheid om de hierdoor geleden directe schade te verhalen op Espressocupcenter.nl. Deze schade kan nooit meer bedragen dan het door Espressocupcenter.nl ter zake van de gedane bestelling aan besteller gefactureerde bedrag.
 3. Om recht te kunnen ontlenen aan het in het vorige lid gestelde, dient besteller binnen een termijn van 2 werkdagen na de dag van ontvangst van de goederen, Espressocupcenter.nl volledig en duidelijk te informeren over de geconstateerde gebreken via een e-mail aan info@espressocupcenter.nl, zo mogelijk voorzien van één of meer duidelijke foto’s van de gemelde schade in een gebruikelijk bestandsformaat (pdf, jpeg).
 4. Indien besteller aan het gestelde in lid 3 voldoet, zal Espressocupcenter.nl aan hem nieuwe producten leveren ter vervanging of hem het factuurbedrag terugbetalen, maar niet eerder dan nadat zij de eerder ontvangen producten in ongebruikte staat van besteller retour heeft ontvangen.


ARTIKEL 10 – HERROEPINGSRECHT, VOORWAARDEN, KOSTEN, UITGESLOTEN PRODUCTEN

 1. Als een besteller aan Espressocupcenter.nl tijdens de bestelprocedure heeft aangegeven als natuurlijke persoon te handelen voor zich in privé, dus als consument, dan heeft hij volgens de Wet de mogelijkheid om de gesloten overeenkomst via een melding aan Espressocupcenter.nl binnen de bedenktermijn weer te ontbinden (herroepingsrecht). Deze bedenktermijn duurt 14 dagen en gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Espressocupcenter.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger het product in ontvangst heeft genomen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Espressocupcenter.nl verplicht besteller dat hij, alvorens hij overgaat tot terugzending, daarvan binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde ontvangst melding maakt via info@espressocupcenter.nl. Terugzending van de zaken dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in ongeschonden staat verkerend en vergezeld van zowel de originele factuur als een volledig ingevuld retourneerformulier. Indien de geleverde zaken op enigerlei wijze zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, vervalt voor besteller het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Indien Espressocupcenter.nl de geleverde zaken na afloop van de geldende termijn door welke oorzaak dan ook nog niet heeft terugontvangen, is de koop alsnog een feit.
 4. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van besteller.
 5. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, draagt Espressocupcenter.nl er zorg voor dat binnen de wettelijke termijn het volledige aankoopbedrag inclusief de doorberekende verzendkosten aan besteller wordt terugbetaald.
 6. Het herroepingsrecht van de consument geldt uitdrukkelijk niet:

a.: voor goederen die volgens specificaties van besteller zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,

b.: voor goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, zoals goederen waarvan na opening van de originele eindverpakking de voedselveiligheid niet meer kan worden gegarandeerd, of goederen die binnen de herroepings- of de daaropvolgende retourneringstermijn kunnen bederven of qua smaak, geur en/of andere wezenlijke eigenschap aanmerkelijk in kwaliteit kunnen afnemen.


ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Ongeacht het eventueel van toepassing zijn van het herroepingsrecht moet besteller de volgens factuur door hem verschuldigde bedragen onmiddellijk betalen nadat hij de bevestiging van de overeenkomst per email heeft ontvangen.
 2. Zodra een factuur niet uiterlijk op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand in rekening gebracht. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van € 15 en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onverlet de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.
 3. Het onder de vorige leden van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien dwingend recht zich hiertegen verzet.
 4. Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling worden aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
 5. Besteller heeft alleen recht op verrekening, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, c.q. waarvoor het tijd is om tot een beslissing te komen of die niet door Espressocupcenter.nl zijn betwist. Besteller is alleen bevoegd om een beroep te doen op het recht van retentie, wanneer de tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.
 6. Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
 7. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door een consument verschuldigde bedragen onmiddellijk na het aangaan van de koopovereenkomst te worden voldaan. Dit is direct nadat besteller de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 8. Besteller heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Espressocupcenter.nl te melden.
 9. In geval van wanbetaling van besteller heeft Espressocupcenter.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven en per aangetekende brief of per email aan info@espressocupcenter.nl worden ingediend bij Espressocupcenter.nl.
 2. Bij Espressocupcenter.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Espressocupcenter.nl binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


ARTIKEL 13 – LOOPTIJD, OPZEGGING, AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wanneer het aanbod een variant betreft met een vaste looptijd of een vast aantal overeengekomen regelmatige leveringen, dan eindigt de overeenkomst daarna, zonder dat het nodig is om de overeenkomst op te zeggen, en wordt deze niet automatisch verlengd.
 2. Wanneer het aanbod een variant betreft met een onbepaalde looptijd, dan kan de overeenkomst door beide partijen te allen tijde met een opzegtermijn van 7 dagen vóór de volgende levering worden opgezegd. Zolang de overeenkomst inzake deze aanbodvarianten niet is opgezegd, wordt hij automatisch met de overeengekomen looptijd verlengd.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID BIJ OVERMACHT EN ONEIGENLIJK GEBRUIK

 1. Espressocupcenter.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst indien dit veroorzaakt wordt door een gebeurtenis die buiten haar macht valt (Force Majeur/overmacht).
 2. Espressocupcenter.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik van haar producten en voor schade die ontstaat door gebeurtenissen die buiten haar macht vallen. Espressocupcenter.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor het defect raken van Nespresso apparaten tijdens het normale gebruik van cupjes die zijn geleverd door Espressocupcenter.nl.
 3. Het recht op schadevergoeding is beperkt tot de wettelijke schade die voor overeenkomsten als deze valt te voorzien en gebruikelijk is.


ARTIKEL 15 – GEGEVENSBESCHERMING

 1. Espressocupcenter.nl verkoopt persoonlijke gegevens van besteller niet aan derden en behandelt deze conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar privacy policy. De privacy policy van Espressocupcenter.nl is gepubliceerd op haar website.
 2. In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft besteller het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.


ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op deze AV is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bij uitsluiting de bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juli 2014. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.
Powered by Lightspeed